19 lipca 2021 |

Wygraj 10 x 150zł do Allegro wraz z Graal!

Regulamin konkursu „Graalowe gotowanie z braćmi Budnik”
§ 1 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Graalowe gotowanie z braćmi Budnik” (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.
2. Organizatorem Konkursu jest Keino Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000535851, numer NIP: 701-045-66-33, numer REGON: 360374724 (zwana dalej: „Organizatorem”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 19.07.2021 r. do dnia 08.08.2021 r. do godziny 23:59 zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs realizowany jest na stronie konkursowej, tj. fanpage w serwisie Instagram o adresie https://www.instagram.com/graal.pl/ (zwanej dalej „Stroną konkursową”)
7. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i nieodpłatne. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Instagram, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms .
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Graal S.A. ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo (KRS 0000205630), Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie,
rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Instagram. Portal Instagram zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs.
§ 2 Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Udział w Konkursie wziąć mogą Uczestnicy spełniający warunki określone w § 1 ust 8 Regulaminu i nie podlegający wykluczeniu z uwagi na istnienie przesłanek wskazanych w §1 ust 9 Regulaminu.
Prawa autorskie do zwycięskich prac konkursowych będą przenoszone na rzecz Organizatora odpowiednio do postanowień niniejszego Regulaminu. Udzielając odpowiedzi, Uczestnik akceptuje Regulamin.
2. Odpowiedź uczestnika mogą stanowić wyłącznie nowe, niepublikowane wcześniej prace konkursowe, twórcą których (w rozumieniu jakie nadaje temu określeniu ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będzie Uczestnik i do których Uczestnik posiadać będzie pełnię praw autorskich.
3. Opublikowanie pracy konkursowej w odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez dodanie zdjęcia na swoim Instagramie (post w aktualnościach) z oznaczeniem profili @Graal.pl, @Bracia_Budnik oraz hashtagami #GraalCieploZimno, #RybyGraal, będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe: „Opublikuj na swoim Instagramie post (nie InstaStory) ze zdjęciem dania na bazie dowolnego produktu Graal: w wersji na ciepło lub zimno. W treści zgłoszenia zamieść listę składników oraz sposób przygotowania dania” jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej odpowiedzi pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz że odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.
4. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, zgodnie z brzmieniem art. 921 § 3 k.c., Organizator nabywa prawa autorskie majątkowe do stworzonej przez nagrodzonego Uczestnika odpowiedzi, będącej utworem w rozumieniu Prawa autorskiego, , w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – w szczególności poprzez jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, uczestnik udziela Organizatorowi nieodwoływanego, przenoszalnego upoważnienia do wykonywania przysługujących mu praw autorskich osobistych, w szczególności upoważnienia do decydowania o korzystaniu z utworu do celów marketingowych, do decydowania o czasie publikacji i sprawowania nadzoru autorskiego, a także do publikowania utworów bez oznaczenia autorstwa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń złożonych przez Uczestnika na podstawie Regulaminu. Usunięcie odpowiedzi jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu Uczestnika – autora zakwestionowanego materiału. W przypadku usunięcie odpowiedzi oraz wykluczenia Uczestnika w oparciu o zapisy niniejszego punktu Regulaminu, Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do złożenia Reklamacji na zasadach określonych w §6 Regulaminu.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie polega na opracowaniu i opublikowaniu za pośrednictwem wskazanego w §1 pkt 6 profilu na portalu społecznościowym Instagram pracy konkursowej wykonywanej w formie zdjęciowej na przygotowane przez Organizatora zadanie w poście konkursowym.
Zadaniem konkursowym jest opublikowanie zdjęcia na Instagramie (post w aktualnościach) z oznaczeniem profili @Graal.pl, @Bracia_Budnik oraz hashtagami #GraalCieploZimno #RybyGraal. Zgłoszenie powinno stanowić odpowiedź na zadanie konkursowe:
„Opublikuj na swoim Instagramie post (nie InstaStory) ze zdjęciem dania na bazie dowolnego produktu Graal: w wersji na ciepło lub zimno. W treści zgłoszenia zamieść listę składników oraz sposób przygotowania dania. Oznacz profile @graal.pl @bracia_budnik i dodaj hashtagi #RybyGraal #GraalCieploZimno. Pamiętaj, aby zaobserwować nasz profil!”
Odpowiedzi udzielane muszą być w formie zdjęcia oraz pisemnej. Odpowiedź o której mowa w zdaniu poprzedzającym w dalszej części Regulaminy określana będzie jako Zgłoszenie
2. Konkurs trwa od dnia 19.07.2021 r. do dnia 08.08.2021 r. do godziny 23:59. Zwycięzcy zostaną wybrani do 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród.
4. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność odpowiedzi, jej oryginalność, walory językowe oraz jej zgodność z zadaniem konkursowym.
5. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej oraz o przyznaniu nagród poprzez informacje pod postem konkursowym w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
6. Organizator wyśle nagrody do zwycięzców po otrzymaniu danych niezbędnych do ich wysyłki w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania danych.
7. Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną (e-mail).
§ 4 Nagrody
1. W konkursie przewidziano 10 równorzędnych nagród w postaci elektronicznych kart podarunkowych o wartości 150 zł brutto każdy do wykorzystania w sklepie internetowym Allegro.pl oraz zestawy produktów Graal.
Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, których wypowiedzi – wedle oceny komisji konkursowej – okażą się najatrakcyjniejsze.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić kilka prac konkursowych, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
3. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
4. Zwycięzcy nagrody zobowiązani są podać prawidłowe dane do wysyłki nagrody w wiadomości prywatnej na portalu Instagram na stronie https://www.instagram.com/graal.pl/?hl=pl
5. Uczestnik nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a) nie poda w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora prawidłowych danych umożliwiających dostarczenie nagrody, tj. imię i nazwisko, adres e-mail.
b) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.
6. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c) zawierają treści niezgodne z prawem;
d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
f) naruszają dobre obyczaje;
g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
h) pochodzą od Uczestników, którzy korzystają z więcej niż jednej tożsamości internetowej
§ 5 Dane osobowe Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Keino Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty pod ww. wskazanym adresem lub poprzez e-mail: keinogrupa@keinogrupa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
2. i:
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez następujący czas (okres):
a) Uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,
b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia,
c) Przesłania nagrody do laureata Konkursu – na podstawie art. 6 lit. f RODO – na czas niezbędny do dokonania wysyłki nagrody.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom
świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych..
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail biuro@keinogrupa.pl nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: Keino Grupa sp. z o.o., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja Konkurs „Graalowe gotowanie z braćmi Budnik”
3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu w poście konkursowym na stronie https://www.instagram.com/graal.pl/?hl=pl na Instagramie.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie fanpage https://www.instagram.com/graal.pl/?hl=pl. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.


Cofnij

Pozostałe aktualności

7 lutego 2024

Konkurs na Facebooku Graal

W kuchni czujesz się jak ryba w wodzie? Weź udział w konkursie Graal x Jump i wygraj! Wystarczy, że stworzysz przepis na smakowitą kolację z produktem od Graal i umieścisz swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na Facebooku.   Zobacz regulamin: Regulamin_konkursu_Graal_7.02.2024

czytaj więcej

9 października 2023

Najlepsza marka w kategorii ryby pelagiczne

Co to była za gala! Podczas obchodów 10-lecia MSC Polska – chroń morza i oceany marka #Graal została nagrodzona jako najlepsza w Polsce, w kategorii TOP BRAND PELAGIC (Najlepsze marka w kategorii ryby pelagiczne). Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i cieszymy się, że możemy wraz z #MSCPolska od lat pracować na rzecz lepszej przyszłości i ochrony […]

czytaj więcej

13 czerwca 2023

Nasz pakt z oceanem

Z dumą informujemy, że nasz pakt z oceanem się rozszerza, tak samo jak nasze zaangażowanie w ochronę zasobów naszej planety. Kawałki tuńczyka w sosie własnym i kawałki tuńczyka w oleju to najnowsze produkty w naszym portfolio, które dołączają do rodziny produktów MSC! Jesteśmy przekonani, że dzięki Twojemu wsparciu to dopiero początek naszej podróży ku lepszej […]

czytaj więcej